آزمايشگاه كشت سلولی

نام خدمت
آزمايشگاه كشت سلولی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه باکتری شناسی
مدیر آزمایشگاه
خانم دکتر پیرایه
شماره تماس
3875530888
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
آزمایشگاه كشت سلولی
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • داراي تجهيزات از قبيل هود، ميكرسكوپ، انكوباتور CO2، سانتي فوژ