آنالیز ترکیبات نفتی

نام خدمت
آنالیز ترکیبات نفتی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فرآیندهای نوین تصفیه آلاینده ها
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه بهداشت محیط
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید غلامرضا موسوی
شماره تماس
82883863-82884580
تعرفه
به ازای هر روز مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
50% هزینه هنگام ارایه درخواست