پمپ خلاء غشایی

نام خدمت
پمپ خلاء غشایی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883944
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
پمپ خلاء غشایی | flash
سازنده دستگاه
- | آلمان
توضیحات دستگاه
  • ​مناسب برای ایجاد خلاء.