ترازوی آزمایشگاهی

نام خدمت
ترازوی آزمایشگاهی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883944
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 20,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده دستگاه
OHAUS | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • حداکثر وزن قابل توزین 120 گرم با دقت چهار رقم اعشار