ترمومیکسر گرم کننده (الایزا)

نام خدمت
ترمومیکسر گرم کننده (الایزا)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترمومیکسر گرم کننده (الایزا)
سازنده دستگاه
Heidolph | آلمان
توضیحات دستگاه
  • مناسب جهت کنترل دمای واکنش