تعیین ضریب شکست پلیمر

نام خدمت
تعیین ضریب شکست پلیمر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
تعیین ضریب شکست پلیمر | BS
سازنده دستگاه
- | آلمان
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای تعیین ضریب شکست ماده