سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر

نام خدمت
سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سیستم آزمون پلیمر و ساخت پلیمر
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب جهت انجام واکنشهای پلیمریزاسیون در مقیاس آزمایشگاهی به ویژه واکنشهای کاتالیستی.
  • دستگاه نیمه فعال می باشد.