سیستم ریزکننده مواد پلیمری

نام خدمت
سیستم ریزکننده مواد پلیمری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه طراحی و آزمون پلیمریزاسیون
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سیستم ریزکننده مواد پلیمری
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای خرد و ریز کردن مواد به ویژه مواد پلیمری.