یخچال معمولی

نام خدمت
یخچال معمولی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883944
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
یخچال معمولی
سازنده دستگاه
Philver | ایران
توضیحات دستگاه
  • جهت نگهداری مواد شیمیایی و مواد فرار در دمای پایین.
  • (تعرفه قیمت بر اساس هر هفته استفاده از یخچال می باشد (دفعه = هفته)).