دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت

نام خدمت
دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883944
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
دستگاه آزمون تراوایی گاز در فشار ثابت
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای اندازه گیری تراوایی گازهای CO2، N2، CH4  و O2 تا فشار خوراک 10 بار در دمای محیط.