کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه

نام خدمت
کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی پلیمرها
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمدعلی سمسارزاده
شماره تماس
82883944
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کپسول نیتروژن به همراه رگلاتور فشار مربوطه
سازنده دستگاه
- | چین
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای هوازدایی مخلوط واکنش (استفاده از آن فقط در محل آزمایشگاه امکان پذیر است).