سیستم دو فازی عمودی

نام خدمت
سیستم دو فازی عمودی
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه جریانهای چند فازی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی مکانیک گروه تبدیل انرژی
مدیر آزمایشگاه
دکتر محمد رضا انصاری
شماره تماس
82884901
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 10,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
سیستم دو فازی عمودی
سازنده دستگاه
دانشگاه تربیت مدرس | ایران
توضیحات دستگاه
  • - قطر داخلی لوله ها 8 تا 190 میلیمتر (در حال حاضرهفت قطر مختلف نصب شده، ولی استفاده از قطرهای دیگر امکان دارد)؛
  • - ارتفاع حدودآ 3500 میلی متر؛

  • - مشخصات سیالاتی طبق سیستم افقی است.