شبکه کامپیوتری

نام خدمت
شبکه کامپیوتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مشاوره آمار
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم ریاضی گروه آمار
مدیر آزمایشگاه
دکتر محسن محمدزاده درودی
شماره تماس
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 100,000 ریال
شرایط پرداخت
50% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
شبکه کامپیوتری
سازنده دستگاه
- | ایران
توضیحات دستگاه
  • کامپیوتر های 7 هسته ای