فلوسایتومتری

نام خدمت
فلوسایتومتری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه فلوسایتومتری
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه ایمنی شناسی
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن زهیر صراف
شماره تماس
82884550
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فلوسایتومتری | BD FACSCanto II
سازنده دستگاه
BD | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • بررسی مارکرهای سطحی سلولها با استفاده از خاصیت جذب و نشر فلوروکرومها و بررسی میزان DNA سلولهای جانوری و گیاهی.
  • (واحد خدمات درتعرفه قیمت، لوله می باشد. (دفعه = لوله))