کروماتوگرافی گازی GC

نام خدمت
کروماتوگرافی گازی GC
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه عوامل شیمیایی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن اصیلیان
شماره تماس
82883596
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 350,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
کروماتوگرافی گازی GC | UNICAM-PU 4410
سازنده دستگاه
UNICAM | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای اندازه گیری نمونه های مایع یا گاز BTEX