اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله)

نام خدمت
اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه عوامل شیمیایی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پزشکی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسن اصیلیان
شماره تماس
82883596
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 250,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اتمیک ابزوربشن با شعله (طیف‌سنجی جذب اتمی با شعله) | UNICAM-929
سازنده دستگاه
UNICAM | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • مناسب برای اندازه گیری نمونه های فلزات سنگین در هوا.