فریزر 80 -

نام خدمت
فریزر 80 -
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه جداسازي زيستي
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
شماره تماس
82883538
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 6,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
فریزر 80 - | DF 8514
سازنده دستگاه
ilshinBioBase | هلند
توضیحات دستگاه
  • - حوزه خدمات: نگهداری سلول و آنزیم
  • - تا 80- درجه نمونه های سلولی و آنزیمی فریز می شوند.
  • - دارای حجم 560 لیتر در 4 طبقه