تعیین جذب نوری

نام خدمت
تعیین جذب نوری
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

خواندن جذب مانند بردفورد-MTT

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 200,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
الایزا ریدر | Sate Fax 3200
سازنده دستگاه
AWARENESS TECHNOLOGY | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

نمونه ها در پلیت 96 خانه ای قرار دارد  و مانند اسپکتروفتومتر است