ایجاد امواج الکترومغناطیس و هموژن کردن مواد

نام خدمت
ایجاد امواج الکترومغناطیس و هموژن کردن مواد
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

برای شکستن پیوند های بین مولکولی و یا تخریب دیواره سلولی  استفاده می شود

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 800,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اولتراسونیک پراب دار | E400
سازنده دستگاه
توسعه فناوری مافوق صوت | ایران
توضیحات دستگاه

دارای کنترل تایم و پالس و فرکانس