استریل کردن

نام خدمت
استریل کردن
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

استریل کردن وسایل، محیط کشت و ...

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی بافت و دارورسانی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه زیست پزشکی
مدیر آزمایشگاه
دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
شماره تماس
82885029
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 150,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اتوكلاو | دیجیتال
سازنده دستگاه
Rozhin Teb | ایران
توضیحات دستگاه

ظرفیت: 25 لیتر