تصویربرداری الکترونی روبشی (SEM)- آنالیز عنصری (EDX,EDS)

نام خدمت
تصویربرداری الکترونی روبشی (SEM)- آنالیز عنصری (EDX,EDS)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

نمونه لزوما باید خشک و بدون هیچگونه رطوبت باشد.

تعرفه کلیه خدمات در سامانه Nopl.modares.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.

از هر نمونه 8 تصویر گرفته می شود.

آزمایشگاه
آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مدیر آزمایشگاه
دکتر وحید احمدی
شماره تماس
82884906
تعرفه
توافقی
دستگاه مورد استفاده
میکروسکوپ الکترونی روبشی | ProX
سازنده دستگاه
Phenom | هلند
توضیحات دستگاه

بزرگنمایی اپتیکی 130-20 برابر
بزرگنمایی الکترونی 110000-300 برابر
توان تصویریرداری 15kV ,10kV ,5kV  

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.