اندازه گیری هدایت الکتریکی، شوری معادل و TDS نمونه های مایع

نام خدمت
اندازه گیری هدایت الکتریکی، شوری معادل و TDS نمونه های مایع
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
شماره تماس
02182883563
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
هدایت سنج مایعات | HI11310
سازنده دستگاه
Hanna Instruments | ایالات متحده
توضیحات دستگاه

اندازه گیری هدایت الکتریکی مایعات، TDSو شوری نمونه ها در بازه:

  • در بازه 0.00 تا 29.99 μS/cm
  • امکان ثبت همزمان دما (تا 80 درجه سانتیگراد)
  • امکان ثبت خودکار داده ها در بازه زمانی مشخص