مدلسازی خواص سنگ مخزن به روش فیزیک دیجیتال سنگ (Digital Rock Physics)

نام خدمت
مدلسازی خواص سنگ مخزن به روش فیزیک دیجیتال سنگ (Digital Rock Physics)
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

از روش فیزیک دیجیتال سنگ (Digital Rock Physics)  برای پیش بینی خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن می توان استفاده نمود. در این روش ابتدا نمونه سنگ مخزن تحت عکسبرداری به روش های مختلف قرار گرفته و سپس با استخراج فضای حفره سنگ و انجام شبیه سازی در آین اشل می توان به پیش بینی خواص روتین و ویژه سنگ مخزن پرداخت.

آزمایشگاه مهندسی نفت و مدل سازی مخزن (www.permlab.modares.ac.ir) در دانشگاه تربیت مدرس امکان ارایه خدمات زیر را دارا می باشد:

  • عکسبرداری های FIB-SEM، TEM، SEM و CT-scanning  نمونه ها
  • عکسبرداری میکرو سی تی اسکن نمونه ها (در خارج از کشور)
  • انجام محاسبات استخراج فضای حفرات سنگ (Image Segmentation)
  • محاسبات خواص سنگ به روش مدل شبکه حفره (Pore Network modeling) به کمک نرم افزار
  • انجام انواع پروژه های تحقیقاتی مشترک

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی نفت
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی نفت
مدیر آزمایشگاه
دکتر سعید صادق نژاد
شماره تماس
02182883563
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.