آنالیز کامل B.E.T BJHایزوترم و...

نام خدمت
آنالیز کامل B.E.T BJHایزوترم و...
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه شیمی عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه
مدیر آزمایشگاه
نجف آهوپای
شماره تماس
82884478-82883472
تعرفه
به ازای هر پروژه مبلغ 1,700,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.