اسپکترومتر ATR

نام خدمت
اسپکترومتر ATR
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
آزمایشگاه
آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی
مدیر آزمایشگاه
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
شماره تماس
82883517
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 450,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اسپکتروفتومتر ATR | PerkinElmer
سازنده دستگاه
Frontier | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • نمونه ها به صورت فیلم(ورقی شکل) باید باشد