تعیین میزان عبوردهی گاز فیلمها و غشاهای پلیمری در فشار ثابت و دمای محیط

نام خدمت
تعیین میزان عبوردهی گاز فیلمها و غشاهای پلیمری در فشار ثابت و دمای محیط
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

 اندازه گیری تراوایی گازهای CO2، N2، CH4   تا فشار خوراک 10 بار امکانپذیر است. تعرفه برای آزمون یک گاز، در 4 فشار  ورودی، بازای هر نمونه در نظر گرفته شده است. 

آزمایشگاه
آزمایشگاه سنتز پلیمر
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
مدیر آزمایشگاه
دکتر علیرضا شریف
شماره تماس
82883954
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 800,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
اندازه گیری عبوردهی دهی گازها در فشار ثابت | -
سازنده دستگاه
توسعه تجهیزات غشایی | ایران
توضیحات دستگاه

نمونه باید بصورت صفحه ای با سطح مقطع دایره ای به شعاع 6 سانتی متر و ضخامت حاکثر 0/2 میلیمتر آماده شود. 

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.