تخلیص پروتئین

نام خدمت
تخلیص پروتئین
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

کروماتوگرافی مایع با کارایی سریع به منظور جداسازی آنالیت های مختلف و شناسایی آنها در محلول -

تهیه ستون مناسب به عهده سرویس گیرنده است

آزمایشگاه
آزمایشگاه مهندسی پروتئین یا کشت سلولی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه بیوفیزیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر حسین نادری منش
شماره تماس
82884710
تعرفه
توافقی
ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.