خدمت تست 2

نام خدمت
خدمت تست 2
نحوه انجام
توسط متقاضی
شرح خدمت

تست

آزمایشگاه
آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای جداسازی غشایی
جایگاه سازمانی
دانشکده مهندسی شیمی گروه فرایند
مدیر آزمایشگاه
دکتر سید سعید حسینی
شماره تماس
82884904 - 82883335
تعرفه
به ازای هر ساعت مبلغ 2,000,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست