توزین

نام خدمت
توزین
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت

توزین مواد با دقت سه رقم اعشار

آزمایشگاه
آزمایشگاه ژنتیک عمومی
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم زیستی گروه ژنتیک
مدیر آزمایشگاه
دکتر مجید صادقی زاده
شماره تماس
82883487
تعرفه
به ازای هر دفعه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
ترازوی آزمایشگاهی
سازنده دستگاه
Bel | ایتالیا
توضیحات دستگاه

ترازو با دقت سه رقم اعشار

ملاحظات
متقاضی محترم: توصیه می شود پیش از ثبت سفارش و تراکنش مالی، هماهنگی های لازم را با مسئول آزمایشگاه مربوطه انجام دهید. وجه پرداختی قابل استرداد نمی باشد. جهت هماهنگی با مسئول آزمایشگاه می توانید از قابلیت ارسال پیام استفاده نمایید.