طیف سنجی رامان

نام خدمت
طیف سنجی رامان
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های مادون قرمز نزدیک / مریی / ماورای بنفش نزدیک در ناحیه طیفی 1100-190  نانومتر نمونه های مایع را دارد. نمونه های پودری در صورت پخش شدن در محلول قابلیت طیف گیری را دارد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه رامان
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه فیزیک اتمی و مولکولی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رسول ملک فر
شماره تماس
82884473
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 400,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
طیف سنجی رامان
سازنده دستگاه
Thermo Scientific Nicolet | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های رامان به صورت پس پراکندگی نمونه های جامد و مایع را در دمای اتاق دارد. نیاز به نمونه بسیار جزیی می باشد.
  • حوزه آنالیز و شناسایی مواد