طیف سنجی FTIR

نام خدمت
طیف سنجی FTIR
نحوه انجام
توسط آزمایشگاه
شرح خدمت
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های رامان به صورت پس پراکندگی نمونه های جامد و مایع را در دمای اتاق دارد. نیاز به نمونه بسیار جزیی می باشد.
آزمایشگاه
آزمایشگاه FTIR,UV/Vis./NIR و اپتیک و لیزر
جایگاه سازمانی
دانشکده علوم پایه گروه فیزیک اتمی و مولکولی
مدیر آزمایشگاه
دکتر رسول ملک فر
شماره تماس
82884473
تعرفه
به ازای هر نمونه مبلغ 300,000 ریال
شرایط پرداخت
100% هزینه هنگام ارایه درخواست
دستگاه مورد استفاده
طیف سنجی FTIR
سازنده دستگاه
Thermo Scientific Nicolet | ایالات متحده
توضیحات دستگاه
  • قابلیت ثبت و ضبط طیف های مادون قرمز در ناحیه طیفی cm-1  4000-400  نمونه های پودری را دارد. نیاز به نمونه بسیار جزیی می باشد. تحت شرایط خاصی مکان طیف گیری مایعات نیز وجود دارد.