دانشکده ها و پژوهشکده ها
"معاونت پژوهشی و فناوری"
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده مهندسی شیمی